Oferta

Psychoterapia indywidualna i grupowa Mielec

Oferuję pomoc osobom dorosłym w obszarze:

  • zaburzeń nerwicowych,
  • zaburzeń depresyjnych,
  • zaburzeń nastroju,
  • zaburzeń osobowości,
  • zaburzeń o charakterze psychosomatycznym,
  • zaburzeń emocjonalnych,
  • trudności w relacjach międzyludzkich.

Pomagam osobom, które doświadczają różnych trudności życiowych powodujących, że codzienne funkcjonowanie nie sprawia radości. Swoją ofertę kieruję także do osób, które chcą zrozumieć swoje zachowanie oraz przeżywane emocje oraz do wszystkich tych, którzy potrzebują wsparcia w dokonywaniu zmian w swoim życiu bądź czują, że nie radzą sobie z przeżywanym cierpieniem.

Podstawę mojej pracy terapeutycznej z Pacjentem stanowi podejście psychodynamiczne.

Konsultacje psychologiczne

Stanowią początek współpracy pomiędzy Pacjentem a psychoterapeutą. Służą one określeniu aktualnego problemu oraz źródła stanu, w jakim zgłasza się Pacjent i zaproponowania odpowiedniej formy pomocy. W czasie konsultacji zapoznaję  się m.in. z trudnościami zgłaszanymi przez Pacjenta, z Jego historią życia,  jak również   z  motywacją do pracy terapeutycznej,  oczekiwaniami względem terapeuty i spodziewanej zmiany. Jeżeli Pacjent zostanie zakwalifikowany do psychoterapii indywidualnej – na ostatnim spotkaniu konsultacyjnym zostaje zawarty tzw. kontrakt terapeutyczny, w którym określany jest cel, do którego będzie zmierzała psychoterapia, ustalane i omawiane są zasady, na jakich będzie się odbywała praca przez cały okres trwania psychoterapii. Rozmawiamy także o tym jak wygląda psychoterapia, poruszamy kwestię charakteru aktywności Pacjenta i terapeuty. Jeżeli będą istniały przeciwwskazania do rozpoczęcia psychoterapii i Pacjent nie zostanie do tej metody pracy zakwalifikowany, wówczas zaproponowane zostaną mu inne, bardziej adekwatne formy oddziaływań psychologicznych, co szczegółowo zostanie przeze mnie omówione z Pacjentem (np. wsparcie psychologiczne lub przekierowanie do innego specjalisty, jeżeli zgłaszane trudności będą znajdowały się poza obszarem moich kompetencji).

Konsultacja psychologiczna – 50 minut – 80zł

Psychoterapia indywidualna

W moim rozumieniu psychoterapia to przede wszystkim spotkanie człowieka z człowiekiem, gdzie zasadniczą rolę pełni głęboki szacunek do osoby, która przychodzi po pomoc, akceptacja tego jaki ktoś jest i jakie życie prowadzi. Miejsce, gdzie w bezpiecznej atmosferze, bez formułowania ocen, bez udzielania rad stworzona jest dla Pacjenta możliwość przyglądania się sobie.  Tylko w takiej atmosferze jest szansa na zrodzenie bliskości emocjonalnej, która pozwala terapeucie na skuteczną pomoc, zaś Pacjentowi na swobodne eksplorowanie siebie, przeżywanie najróżniejszych emocji (także do terapeuty) i w konsekwencji zdrowienie.

Metodą pracy jest rozmowa pomiędzy Pacjentem a psychoterapeutą, podczas której Pacjent ma możliwość przyjrzenia się temu, co kieruje nim nieświadomie, może zmierzyć się z emocjami, z którymi dawno temu przestał mieć kontakt, może także w bezpiecznych oraz akceptujących warunkach przepracować własną historię życia tak, aby nie odtwarzała się w różnych obszarach teraźniejszości. Analizie poddana jest także relacja Pacjent-Terapeuta, dzięki czemu Pacjent zyskuje świadomość tego w jaki sposób nawiązuje relacje z innymi ludźmi, jak one przebiegają i w konsekwencji ma możliwość zmiany.

W psychoterapii celem nie jest zapomnienie własnej przeszłości. Celem jest jej przepracowanie, czyli przeżycie tego co było, czego Pacjent doświadczył w dzieciństwie od ważnych dla niego osób. Nie chodzi tu o samo wypowiedzenie własnej historii, ale przede wszystkim o dotarcie do uczuć, od których Pacjent odciął się po to, aby przeżyć i aby życie było bardziej do zniesienia. Przeżycie tego co w jest głęboko ukryte pozwala spojrzeć na własną przeszłość w inny sposób, przestaje ona tak boleć i co najważniejsze, nie odtwarzamy jej ciągle i nieprzerwanie tu i teraz. Nie jesteśmy już ofiarami własnego życia. Pamiętamy, ale nie zalewają nas emocje z dzieciństwa. Czujemy się spokojni. Tak naprawdę spokojni. Bez oszukiwania siebie. 

Sesje psychoterapii odbywają się 1-2 razy w tygodniu, czas trwania psychoterapii ustalany jest z każdym Pacjentem indywidualnie. Z uwagi na to, iż celem psychoterapii jest wprowadzenie względnie trwałych zmian (usunięcie nie tylko odczuwanego cierpienia i objawów, ale także przyczyn dolegliwości) jest ona najczęściej procesem długotrwałym.

 

Sesja psychoterapii indywidualnej – 45 minut –  80zł

Psychoterapia grupowa

Grupa terapeutyczna prowadzona jest we współpracy z drugim psychoterapeutą, powstała na bazie doświadczeń w pracy z grupą w ramach oddziału stacjonarnego.

Sesje psychoterapii grupowej – podobnie jak sesje psychoterapii indywidualnej – poprzedzone są dwiema sesjami konsultacyjnymi. Każdy Pacjent rozmawia najpierw z jednym, a następnie z drugim terapeutą  prowadzącym grupę.

Celem konsultacji jest przyjrzenie się problemom zgłaszanym przez Pacjenta, zebranie wywiadu odnośnie Jego funkcjonowania, motywacji do psychoterapii grupowej oraz przedstawienie wstępnych informacji dotyczących pracy w grupie terapeutycznej.  Jeżeli będą istniały powody, dla których pacjent nie zostanie włączony w skład grupy terapeutycznej   zostanie Mu  przestawiona alternatywna, bardziej skuteczna forma pomocy terapeutycznej.

Grupa ma charakter zamknięty – osoby do niej zakwalifikowane pracują ze sobą przez cały czas trwania psychoterapii, w trakcie pracy grupy nie dochodzą do niej nowi członkowie. Naszym celem jest utworzenie długoterminowej (około półtorarocznej) grupy terapeutycznej składającej się z ok.8-10 osób. Długoterminowość psychoterapii grupowej wynika bezpośrednio z celu terapii: uzyskanie zmiany charakteru, której ma towarzyszyć trwała zmiana zachowań interpersonalnych. Zapraszamy osoby doświadczające różnego typu trudności w relacjach międzyludzkich,  przeżywające trudności w bliskich związkach, mających poczucie, że przeżywane życie nie jest zgodne z oczekiwaniami, doświadczających depresji oraz lęku.

Konsultacja psychologiczna – 50 minut – 80zł

Sesja psychoterapii grupowej – 90 minut – 80zł/uczestnik grupy.

 Wsparcie psychologiczne

Tą formę pomocy, podobnie jak pozostałe, poprzedzają spotkania konsultacyjne. Podczas nich przyglądamy się z Pacjentem aktualnie występującym trudnościom i omawiamy charakter dalszej współpracy. Samo wsparcie psychologiczne stanowi formę pomocy skierowaną w dużej mierze do osób zdrowych, które doświadczają trudności w radzeniu sobie z obecnie występującymi w ich życiu problemami. Celem spotkań jest udzielenie wsparcia, rozumianego jako uświadomienie potencjału tkwiącego w Osobie, wskazanie i wspólne rozważenie możliwych rozwiązań danej sytuacji, podtrzymanie motywacji do wprowadzenia zmiany i towarzyszeniu w tym procesie. Jest to forma pomocy mająca charakter  doraźny, nie jest psychoterapią i nie prowadzi do głębokich, względnie trwałych zmian w osobowości Pacjenta. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, jest ich od kilku do kilkunastu, w zależności od indywidualnych potrzeb  Pacjenta.

Konsultacja psychologiczna – 50 minut – 80zł

Wsparcie psychologiczne – 45 minut – 80zł